• Giao hàng nhanh chóng
  • Sản phẩm chất lượng
Giỏ hàng của bạn 0
0
Tổng cộng: $0
Thanh toán

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận pháp lý
Các điều khoản sau & điều kiện (điều khoản), cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi là những điều khoản đầy đủ của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Việt pho Supermarket Pty Ltd ABN 16 640 023 767 liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập, duyệt, hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, không sử dụng trang web này.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các điều khoản này: "bạn" và "của bạn" đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản của siêu thị Việt Phố. "Chúng tôi đề cập đến siêu thị Việt Phố. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều hoặc vốn được lấy như hoán đổi cho nhau và do đó là đề cập đến cùng.

Thay Đổi
Việt Phố Supermarket có thể thay đổi các điều khoản này theo thời gian bằng cách đăng Phiên bản thay đổi trên trang web này. Bạn nên truy cập vào trang web thường xuyên để giữ cho đến ngày với bất kỳ thay đổi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản hiện tại vào thời điểm bạn truy cập và sử dụng nó.

Mối quan hệ thương mại

Nếu bạn có mối quan hệ giao dịch với siêu thị Việt pho, mối quan hệ thương mại này được điều chỉnh bởi một thỏa thuận riêng biệt giữa bạn và siêu thị Việt pho. Tuy nhiên, các điều khoản này cũng áp dụng cho bạn sử dụng trang web này.

Tài sản trí tuệ

Các tài liệu và nội dung được hiển thị trên hoặc bao gồm các trang web này như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, bố cục trang web và phần mềm tùy thuộc vào bản quyền thuộc sở hữu của siêu thị Việt Phố hoặc các nhà cung cấp của nó. Đó là tài liệu và nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền 1968 (Cth) và luật bản quyền quốc tế khác. Thương hiệu, tên, hình ảnh và biểu tượng Hiển thị trên trang web có thể là chủ đề của thương hiệu đã đăng ký của siêu thị Việt Phố hoặc các nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi đạo luật thương hiệu 1995 (Cth) và các luật thương hiệu quốc tế khác. Bạn có thể truy cập, hiển thị, tải xuống và in các phần của trang web chỉ để sử dụng phi thương mại cá nhân hoặc cho các giao dịch thương mại có Đức tin tốt với siêu thị Việt Phố và tuân theo các điều khoản này. Sự cho phép này là tùy thuộc vào bạn không sửa đổi hoặc tái xuất bản nội dung được hiển thị trên trang web này, Giữ nguyên vẹn tất cả bản quyền, thương hiệu, và các thông báo độc quyền khác, và bất kỳ hạn chế bổ sung hoặc ngoại lệ rõ ràng hiển thị trên trang web. Bất kỳ sử dụng khác của tài liệu trên trang web này bao gồm việc sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái xuất bản, hoặc hiển thị các nội dung trên trang web này đều bị nghiêm cấm.

Thông tin trên trang web
Thông tin trên trang web này có thể hoặc không thể thay đổi theo thời gian. Nó không được đảm bảo là chính xác, hiện tại, hoặc đầy đủ. Trang web này có thể chứa thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Việt Phố Supermarket không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm rõ ràng) để cập nhật trang web này để giữ thông tin hiện tại hoặc để đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin đăng. Theo đó, bạn nên xác nhận tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin được đăng trước khi đưa ra quyết định dựa trên thông tin trên trang web này.

Lời khuyên

Trang web này có thể chứa lời khuyên và các mẹo và thông tin khác bao gồm liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe và hay các vấn đề khác. Lời khuyên và thông tin đó chỉ có tính chất chung. Nó không nên dựa vào như áp dụng cho tình hình cụ thể của bạn. Được tư vấn chuyên môn trong các tình huống thích hợp.

Tài liệu của bên thứ ba

Trang web này có thể cung cấp liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba (trang liên kết) hoặc tài liệu hiển thị có nguồn gốc từ bên thứ ba (bao gồm nhà cung cấp sản phẩm hoặc người tiêu dùng) (tài liệu của bên thứ ba). Siêu thị Việt Phố không chịu trách nhiệm và không xác thực: (a) nội dung của các trang liên kết hoặc tài liệu của bên thứ ba; (b) bất kỳ việc sử dụng hoặc dùng sai thông tin nào mà bạn có thể cung cấp hoặc có được từ một trang liên kết hoặc bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào; hoặc (c) bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp qua các trang liên kết. Siêu thị Việt Phố không đảm bảo hoặc đại diện cho tính chính xác, tiện ích hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của tài liệu hoặc thông tin hoặc nội dung của bên thứ ba xuất hiện trên các trang liên kết. Việt Phố Siêu Thị không phải là một bên hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch bạn có thể nhập với bên thứ ba, ngay cả khi bạn tìm hiểu về các bên đó (hoặc sử dụng một liên kết đến các bên đó) từ trang web này.

Virus
Bạn có trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi nội dung và chương trình độc hại hoặc phá hoại như vi-rút, sâu công nghệ và Trojan, đồng thời bảo vệ thông tin của bạn khi bạn cho là phù hợp.

Sử dụng trang web này
Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật trong nước và quốc tế áp dụng cho bạn sử dụng trang web này. Không giới hạn, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web này, bao gồm cả bằng cách tải lên hoặc truyền thông qua các trang web bất kỳ virus, sâu công nghệ, Trojans hoặc các chương trình phá hoại có khả năng khác được thiết kế để can Bạn không được phép đăng bài trên trang web của chúng tôi bất kỳ tài liệu nào liên quan tới lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, trái với pháp luật hoặc quyền của bất kỳ cơ sơ pháp lí. Siêu Thị Việt Phố có thể ngăn chặn hoặc xóa các trang web này bất kỳ tài liệu nào mà bạn đăng lên rằng Việt Phố Supermarket quyết định làm trái với những yêu cầu đó. Bạn không phải mạo danh hoặc không thích hợp nhận dạng của người khác. Việc sử dụng trang web này trái ngược với các điều khoản này có thể dẫn đến việc bạn bị cấm từ trang web này và chịu trách nhiệm với Siêu Thị Việt Phố về vi phạm hợp đồng và/hoặc luật hiện hành vi phạm.

Liên kết đến trang web này

Bạn không thể tạo liên kết tới bất kỳ trang nào của website này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Từ chối bảo hành

Bạn sử dụng trang web này rủi ro duy nhất của bạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các tài liệu, thông tin, sản phẩm, chương trình và dịch vụ được cung cấp "như là", không có bảo đảm, điều kiện, đại diện hoặc đảm trong phạm vi pháp luật cho phép,Siêu Thị Việt Phố rõ ràng từ chối tất cả ngụ ý, theo luật định và các bảo đảm khác, bao gồm, không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu độc quyền và trí tuệ. Không giới hạn, Siêu Thị Việt phố không đại diện hoặc đảm bảo rằng các chức năng trong trang web này sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn, rằng bất kỳ khiếm khuyết nào sẽ được sửa chữa, hoặc trang web hoặc máy chủ làm cho trang web này có sẵn miễn phí virus hoặc các yếu tố có hại khác. Bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng trang web này, bạn không dựa vào bất kỳ bảo hành nào được thực hiện bởi siêu thị Việt phở không có trong các điều khoản này. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn tải về hoặc có được tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ, bạn làm như vậy theo quyết định của riêng bạn và rủi ro và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại có thể dẫn đến, bao gồm mất dữ liệu hoặc thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn.

Nếu luật pháp hiện hành nghiêm cấm việc loại trừ bất kỳ bảo đảm nào nêu trên, trong phạm vi được phép hợp pháp, Siêu Thị Việt Phố giới hạn trách nhiệm của mình đối với việc vi phạm bất kỳ bảo đảm nào như vậy để cung cấp lại các sản phẩm hoặc dịch vụ bị ảnh hưởng hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại các sản phẩm hoặc dịch vụ bị ảnh hương theo quyết định của Việt Phố Supermarket.

Giới hạn trách nhiệm
Trong phạm vi pháp lý cho phép, Siêu Thị Việt Phố không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực hoặc hậu quả của bất kỳ loại nào liên quan đến hoặc phát sinh từ: (a) trang web này; (b) bất kỳ sử dụng trang web này hoặc của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên liên kết đến, tham chiếu hoặc truy cập thông qua trang web này; hoặc (c) việc sử dụng hoặc tải xuống, hoặc truy cập vào, bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất tiền tiết kiệm hoặc mất mát các chương trình hoặc các dữ liệu khác. Các loại trừ này áp dụng ngay cả khi Siêu Thị Việt Phố được khuyên rõ về khả năng thiệt hại như vậy và kéo dài đến tất cả các nguyên nhân của hành động, cho dù dựa trên hợp đồng, bảo hành, sai lầm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết luật pháp nào khác. Trong trường hợp việc loại trừ trách nhiệm pháp lý ở trên không thể thực thi, không có hiệu lực hoặc không có hại vì bất kỳ nguyên nhân nào, nó sẽ bị cắt đứt khỏi các điều khoản này và trách nhiệm pháp lý tối đa của Siêu Thị Việt phổ đối với bạn cho tất cả các tổn thất, thiệt hại và số tiền khác được nêu trong các loại trên, trường hợp quá $50.00 AUD sẽ bị thực thi theo pháp lí nêu trên.

Bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại cho Siêu Thị Việt Phố và chịu trách nhiệm tất cả các thiệt hại, chi phí, khiếu nại, thủ tục tố tụng và thiệt hại của mọi loại do hoặc phát sinh từ "bất kỳ vi phạm của điều khoản này", "các quyền của một bên khác" hoặc "bất kỳ người nào khác truy cập trang web này bằng tài khoản Internet". Bồi thường trong điều khoản này kéo dài đến và áp dụng vì lợi ích của các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, người cấp phép và nhà cung ứng của Việt Phố Supermarket.

Mật khẩu bảo mật
Nếu bạn được phân bổ một mật khẩu để truy cập vào bất kỳ phần nào của trang web này, bạn có trách nhiệm ngăn chặn mật khẩu được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba.

Tệp nhật ký
Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học để sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, đối với quản trị hệ thống, phát hiện các mô hình sử dụng và các mục đích gỡ rối, các máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động đăng nhập thông tin truy cập tiêu chuẩn bao gồm loại trình duyệt, thời giờ truy cập, thư mở, URL yêu cầu và URL giới thiệu Thông tin này không được chia sẻ với bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến dữ liệu này sẽ không được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác nhau để nêu trong các điều khoản này.

Cookie
Giống như hầu hết các trang web tương tác, trang web này [hoặc ISP] sử dụng cookie để cho phép chúng tôi để lấy chi tiết người dùng cho mỗi lượt truy cập. Cookies được sử dụng trong một số lĩnh vực của trang web của chúng tôi để cho phép các chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho người dùng của trang web này.

Luật áp dụng
Các điều khoản này được chi phối bởi luật pháp của New South Wales, Úc. Các bên nộp cho các thẩm quyền không độc quyền của các tòa án của New South Wales và các tòa án phúc thẩm của nó. Nếu bất kỳ điều khoản nào được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại trừ và giới hạn được nêu ở trên), thì việc cung cấp không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ bị cắt đứt khỏi các điều khoản này và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục áp dụng.